MENU

MB Brand Management

Sme spoločnosť, ktorá vyrástla na spotrebiteľskom prieskume trhu. Z dlhoročnej skúsenosti poznáme slovenský trh, slovenských zákazníkov ako aj psychológiu spotrebiteľského marketingu. Trh prináša nové výzvy a nový priestor. Pre nás to bol trh personálneho manažmentu, prieskum spokojnosti zamestnancov a budovanie značky zamestnávateľa.

Employee branding je postavený na hodnote spoločnosti, ktorú poskytuje svojim ľuďom. A našou ambíciou je pomáhať našim klientom budovať hodnoty, ktoré budú prínosné pre spoločnosť ako aj pre jej ľudí.

Súčasťou našej práce je aj vzdelávanie v oblastiach, kde máme dlhoročné skúsenosti, tak aby boli použiteľné v praxi a prinášali našim klientom efekt či už v podnikaní, alebo firemnej kultúre, ktorá prináša v konečnom rade radosť z podnikania, práce alebo v osobnom živote.

Sme marketéri, štatistici, mentori a konzultanti. Neustále sa vzdelávame v oblasti psychológie, ľudských zdrojov a osobnostného rozvoja. Spolupracujeme s psychológmi, ktorí sú garantom vysokej kvality našich informácií a služieb.

Ing. Mária Boťanská

Moja pracovná kariéra začala príchodom veľkých zahraničných hráčov v oblasti FMCG na Slovenský trh. Najväčšiu skúsenosť mi priniesla práca v prieskumnej agentúre GfK, kde som pracovala 7 rokov na vedúcich pozíciach. Spotrebiteľský prieskum, psychológia zákazníka, hľadanie  informácií v množstve čísiel a dát, ale aj komunikácia s klientmi, prezentácia výsledkov a odporúčaní pre veľké nadnárodné firmy ma naučila pozerať sa na trh očami spotrebiteľa a na dáta očami náročného klienta.

Ďalšou životnou výzvou bola práca na marketingu v slovenskej firme Palma a.s. Práca, ktorá bola o tvorbe nových produktov, hĺbkovej analýze spotrebiteľského správania ale aj predajných čísel a následnej príprave reklamy a komunikácie.  S menším budgetom dokázať obstať na trhu a konkurovať globalným hráčom.

S uvedomovaním si vlastného životného naplnenia som za posledných 10 rokov absolvovala viacero tréningov osobnostného rozvoja, sebarealizácie a motivácie a rozhodla som sa ísť cestou vlastnej spoločnosti. Založila som spoločnosť MB Brand Management, ktorá sa primárne začala venovať prieskumu trhu a marketingovým riešeniam nielen pre veľkých hráčov, ale  aj pre menšie slovenské firmy.

V osobnom živote som vďaka novému postoju našla samu seba, svoje naplnenie a splnenie snov. Zistila som ako funguje zrkadlo vzťahov, aký vplyv má pozitívne nastavenie na úspech a dosiahnutie cieľov. Naučila som sa tešiť sa z každého okamžiku. Neustále sa vzdelávam, čítanie zmysluplných  kníh je súčasťou mojich dní. Mojim cieľom je na základe vlastnej osobnej skúsenosti posúvať svoje skúsenosti ďalej a učiť ľudí tešiť sa z práce, z podnikania a najmä zo svojho života.  Som akreditovaný lektor a  člen Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. Môj profil lektora si môžete pozrieť na stránke ALKP.

Viac o mojich profesionálnych skúsenostiach nájdete na mbbm.sk

 

                   PhDr. Desanka Kanderová, PhD

Som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odbor psychológia a mám vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore sociálna a pracovná psychológia.
Na začiatku svojej kariéry som pracovala v detskej psychologickej poradni s deťmi predškolského a mladšieho školského veku. Angažovala sa aj v problematike prevencie sociálno-patologických javov a psychologickej stimulácie rečových a kognitívnych schopností. Neskôr sa mojimi klientmi stala dospelá populácia.

Orientujem sa hlavne na rozvoj osobnosti, zvládanie náročných životných udalostí, pomoc pri výberových pohovoroch, tréning sociálno-emocionálnych kompetencií a komunikačných zručností. Spolupracovala som s  rôznymi firmami z oblasti služieb, IT, automobilového a energetického priemyslu. Mám bohaté skúsenosti v oblasti poradenských konzultácií a moderovaných workshopov: poradenstvo pri výberovom konaní, pri realizácii a tvorbe hodnotiacich rozhovorov,  workshopy na zlepšenie spolupráce, kooperácie medzi pracovníkmi správy a obchodu, na zlepšenie internej a externej komunikácie, na zavedenie zmeny v spoločnosti – Change  managment.

V súčasnosti prednášam na vysokej škole a svoje vedomosti podporujem výskumom zameraným na problematiku diagnostiky pracovného a školského prostredia.

Som empatická, s výraznými prosociálnymi vlastnosťami a orientovaná na pomoc ľuďom zvládať každodenné problémy. Mojimi kľúčovými témami dnes sú pozitívne emócie a pozitívny postoj k životu.

Absolvovala som ďalšie vzdelávanie, kde som dosiahla:

  • Certifikát pre 360 stupňovú spätnú väzbu „PROFILOR“
  • Certifikát z absolvovania kurzu „Pozitívne postoje a obchodné schopnosti“
  • Certifikát z absolvovania kurzu „Odborná príprava mediátora“
  • Výcvik v skupinových formách psychokorektívnej práce
  • Certifikát z absolvovaného kurzu „Introductory Course to Crisis Management in Schools“

 

Ing. Iveta Rešetárová

 

Študovala som na Vysokej škole ekonomickej, národohospodárska fakulta. Popri ekonomickom štúdiu si urobila doplnkové pedagogické štúdium s odbornosťou Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov na stredných školách.

7 rokov som pôsobila na obchodnej akadémii v Bratislave s aprobáciou na predmety účtovníctvo, ekonomika, výpočtová technika.
V ďalších 20 rokoch som pôsobila v odbornej praxi ako hlavná ekonómka v dcérskej spoločnosti medzinárodnej korporácie so sídlom vo Švajčiarsku pôsobiacej v oblasti priameho predaja, ako hlavný controller  a  finančný manager v dcérskej spoločnosti medzinárodnej korporácie TNT so sídlom v Holandsku, pôsobiacej v oblasti adresného a neadresného doručovania.
Od roku 2010 som majiteľkou účtovnej spoločnosti Resivia s.r.o.

Popri odbornej činnosti sa venujem lektorskej činnosti pre švajčiarsku manažérsku vzdelávaciu nadácia Tranfer. Svoj záujem o psychológiu som zavŕšila získaním certifikátu terapeutov Klientom centrovaného prístupu.

 

Mgr. Mária Černáková

Mgr. Mária Černáková

Svoje lektorské skúsenosti som získavala postupne  a  aj keď nepriamo, od samého začiatku svojej profesnej dráhy.
Najskôr,  ako zamestnanec bankových inštitúcii a neskôr v obchodnej spoločnosti, kde som okrem obchodnej činnosti,  viedla   tím  obchodníkov. Tam som vytvárala i niesla zodpovednosť za školiaci systém zamestnancov i klientov firmy. Na vlastnej koži som si mohla vyskúšať, ako riadiť ľudí,  stanovovať pravidlá, aby firma fungovala  a následne ich dôsledne dodržiavať a kontrolovať (tzv. tvrdé aspekty práce). Tiež vcítiť sa do potrieb zamestnancov, rozpoznať, čo ich motivuje,… ( tzv. mäkké aspekty).  A hlavne, ako flexibilne reagovať na meniaci sa trh, požiadavky klientov, budovanie pevných  obchodných vzťahov – nastavovať proklientsky systém  v spoločnosti.

Vlastné skúsenosti z praxe  mi  pomáhajú  prispôsobiť tréningový program tak, aby čo najviac odzrkadľoval  reálne podmienky života firiem,  aby nebol podložený iba teoretickými znalosťami.

Medzi moje silné stránky patrí nefalšovaný záujem o ľudí,  pozorovací talent, schopnosť aktívne  počúvať ich potreby a tiež komunikačné schopnosti. Počas rokov pôsobenia v tejto oblasti,  som rozvinula svoj  prirodzený talent  na odhad osobnostných čŕt a možného potenciálu  jednotlivcov.  S ľahkosťou u frekventantov vyzdvihujem ich pozitívne stránky, čím im dodávam potrebné sebavedomie, ale tiež taktne upozorňujem na negatívne prejavy,   čo ich inšpiruje  a motivuje  k zlepšeniu svojich návykov a kompetencií v osobnej  i pracovnej oblasti.

Zameriavam  sa najmä na tréningy v oblasti komunikácie. Komunikáciou a jej špecifikami sa zaoberám detailne, nakoľko ju považujem za  najúčinnejší nástroj zbližovania, spájania a tým aj úspechu jednotlivca, či firmy.  So záujmom sa neustále vzdelávam   v oblasti psychológie, či nových trendoch v ekonómii.   Taktiež realizujem tréningy  manažérskych zručností, prezentačných zručností,  obchodného vyjednávania, motivácie,  riešenia konfliktov,  koučingových shopností manažéra a podobne.

Vo svojej konzultačnej činnosti  sa venujem riešeniu konkrétneho problému jednotlivca. Využívam pri tom  metódy koučingu i mentoringu. Každé stretnutie je založené na vzájomnej dôvere a otvorenej komunikácii, etických princípoch. Mojou snahou  je vždy poskytnúť klientovi ľudsky hrejivý dotyk, ktorý je vždy účinný.  Počet stretnutí, trvanie konzultácie, preberané témy sú  pod taktovkou klienta.  Aj keď príručka na život neexistuje, snažím sa pracovať tak, aby sa klient vedel sám zorientovať v riešení svojich problémov. Samozrejme, veľmi si vážim, ak sa klient ku mne vracia a tým mi dáva spätnú väzbu i preukazuje dôveru.

 

Ing. Marek Ruzsinszki KcS

Som človek, ktorý hľadá odpovede na svoje životné otázky.  Na veľa otázok týkajúcich sa zdravia,   medziľudských vzťahov, zmyslu života  mi však ani medicína a ani veda nevedela dať odpovede.  A tak som hľadal a zároveň v sebe tvoril. S odstupom času som prišiel na to, že som si tým všetkým musel prejsť, aby som to pochopil, zosilnel, implementoval do života a následne to mohol odovzdávať ďalej.

Vyštudoval som Fakultu elektrotechniky a Informatiky STU.  V rámci svojej profesnej kariéry som  pracoval v dvoch súkromných televíziách, v jednom rádiu a následne bol na vedúcich pozíciách v zahraničných korporátnych firmách.

Napriek svojmu technickému a vedeckému vzdelaniu ma však vždy priťahovali „duchovné“ sféry.  Pre mňa sú to tie, ktoré rozvíjajú a kultivujú ľudského ducha, ľudskú myseľ.

Podarilo sa mi uzdraviť z rôznych diagnóz, ktoré lekárska veda často nazýva „vážne“, prípadne „neliečiteľné“.  Počas cca 20 rokov som neustále vzdelával a absolvoval mnoho škôl s liečebným zameraním.

Tieto poznatky som si porovnával a dával do súvislostí s už nadobudnutým odborným technickým vzdelaním a vedných odborov kvantovej fyziky,  a tiež neurológie, psychológie a sociológie.

Počas môjho života som bol často pre ostatných bútľavou vŕbou, ktorého sa pýtali na názor, neskôr som dostával  otázky, že ako som to zvládol, resp. ako som to dokázal. Vďaka tomu som pochopil, že nadobudnuté poznanie si nechcem odniesť do hrobu, ale ho chcem odovzdávať tým, čo majú v živote problémy, napr. zdravotné, vzťahové, partnerské, existenčné  a to formou vzdelávania, inšpirácie a motivovania.

Zaujali ma metodiky v koučingu, kde sú techniky a postupy na dosiahnutie „ZMENY MYSLENIA“ človeka, keďže viem, že dať radu väčšinou nestačí.   Sedenia obohacujem svojím nadobudnutým životným poznaním a skúsenosťami. Práve tie sú dôležité pre hlboké pochopenie a empatiu  voči klientovi.

Absolvoval som koučovaciu školu a po troch rokoch praxe a vyše 250 individuálnych koučingových sedení s klientom,  som sa stal certifikovaným koučom Slovenskej asociácie koučov.

V súčasnej dobe vediem úspešnú firmu, pôsobím ako lektor energymanažmentu  v biznis sfére a súčasne sa venujem aj jednotlivcom ako osobný Life Kouč . Popritom organizujem vlastné semináre a workshopy a som lektorom Čchi-Kungu, ktorému sa venujem už skoro 20 rokov.

Mojimi nosnými témami sú myseľ, pozitívne myslenie, zvládanie emócií, energia, zdravie, vzťahy, rozvoj osobnosti  a potenciálu.

MENU