MENU

PhDr. Desanka Kanderová, PhD

Som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, odbor psychológia a mám vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore sociálna a pracovná psychológia.

Na začiatku svojej kariéry som pracovala v detskej psychologickej poradni s deťmi predškolského a mladšieho školského veku. Angažovala sa aj v problematike prevencie sociálno-patologických javov a psychologickej stimulácie rečových a kognitívnych schopností. Neskôr sa mojimi klientmi stala dospelá populácia.

Orientujem sa hlavne na rozvoj osobnosti, zvládanie náročných životných udalostí, pomoc pri výberových pohovoroch, tréning sociálno-emocionálnych kompetencií a komunikačných zručností. Spolupracovala som s  rôznymi firmami z oblasti služieb, IT, automobilového a energetického priemyslu. Mám bohaté skúsenosti v oblasti poradenských konzultácií a moderovaných workshopov: poradenstvo pri výberovom konaní, pri realizácii a tvorbe hodnotiacich rozhovorov,  workshopy na zlepšenie spolupráce, kooperácie medzi pracovníkmi správy a obchodu, na zlepšenie internej a externej komunikácie, na zavedenie zmeny v spoločnosti – Change  managment.

V súčasnosti prednášam na vysokej škole a svoje vedomosti podporujem výskumom zameraným na problematiku diagnostiky pracovného a školského prostredia.

Som empatická, s výraznými prosociálnymi vlastnosťami a orientovaná na pomoc ľuďom zvládať každodenné problémy. Mojimi kľúčovými témami dnes sú pozitívne emócie a pozitívny postoj k životu.

Absolvovala som ďalšie vzdelávanie, kde som dosiahla:

  • Certifikát pre 360 stupňovú spätnú väzbu „PROFILOR“
  • Certifikát z absolvovania kurzu „Pozitívne postoje a obchodné schopnosti“
  • Certifikát z absolvovania kurzu „Odborná príprava mediátora“
  • Výcvik v skupinových formách psychokorektívnej práce
  • Certifikát z absolvovaného kurzu „Introductory Course to Crisis Management in Schools“

MENU