MENU

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Predmetom kúpnej zmluvy je predaj školení a kurzov, ktoré obe strany uzatvárajú prostredníctvom webovej stránky www.mbacademy.sk

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup vzdelávacích kurzov a školení na webovej stránke www.mbacademy.sk

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je  spoločnosť MB Brand Management s.r.o,  Ružová dolina 7, 821 08 Bratislava, IČO 44822197, DIČ 2022838884, DIČ DPH SK2022838884.

Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – fyzickou osobou, neupravené v obchodných podmienkach sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 102/2014 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom č. 513/1991 zb. v znení neskorších práv, predpisov.

2. Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj služby – školení a kurzov  predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail objednávateľ bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky ako aj všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky (dátum a miesto realizácie školenia alebo kurzu a prípadné doplňujúce informácie). Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje rezervovať kupujúcemu miesto na zakúpenému kurze alebo školení a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu školenia alebo kurzu podľa ceny, ktoré je uvedené ku každému kurzu alebo školeniu na stránke www.mbacademy.sk

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.mbacademy.sk  spoločnosti MB Brand Management  s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou  súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky a zároveň súhlasom s obchodnými podmienkami.

3. Cena produktov, faktúry

Cena školenia alebo kurzu  je uvedená na stránke www.mbacademy.sk, ku každému školeniu alebo kurzu a je súčasťou záväznej objednávky. Cena je konečná a je uvádzaná v cene s DPH aj bez DPH.

Predávajúci vystaví na základe objednávky  kupujúcemu faktúru – daňový doklad.

4. Forma  a spôsob platby

Objednávateľ obdržanú faktúru uhradí prostredníctvom bankového prevodu vo svojej banke.

Faktúra je splatná tak, aby bola uhradená pred začatím konania kurzu alebo školenia, maximálne ale so splatnosťou 14 dní.

Bankový prevod trvá 2-3 pracovné dni v prípade platby v slovenskej banke. Po pripísaní platby na účet obdrží objednávateľ potvrdenie o úhrade na email.

Originál faktúru obdrží účastník školenia v deň realizácie kurzu alebo školenia.
Vzhľadom na to, že email môže zapadnúť aj do časti SPAMU, v  prípade, že objednávateľ neobdrží email s daňovým dokladom, má právo si o neho požiadať. Predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu kópiu daňového dokladu.

5. Poskytnutie služby

Predávajúci sa zaväzuje rezervovať kupujúcemu miesto na školení alebo kurze a poskytnúť kupujúcemu školenie alebo kurz v zmysle objednávky  a špecifikácií kurzu alebo školenia, ktoré sú uvedené stránke www.mbacademy.sk.

6. Odstúpenie od zmluvy

Ak sa kupujúci nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť kurzu, môže za seba poslať náhradu alebo vymeniť si uhradený kurz za  kurz, v inom termíne, ktorý je v ponuke na stránke www.mbacademy.sk

Pokiaľ sa účastník nezúčastní dohodnutého termínu, bude mu naúčtovaný storno poplatok 100% z ceny služby.

Toto ustanovenie platí pre všetky ponúkané služby.

7. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť MB Brand Management  s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke  sú nevyhnutné pre vystavenie daňového dokladu.

Kupujúci dobrovoľným vyplnením svojich osobných údajov súhlasí so spracovaním týchto údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (GDPR).

Poskytnutie vašich osobných údajov je vždy dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť u nás spravované a evidované na základe právneho dôvodu (zmluvný vzťah, fakturačné údaje a pod.) a/alebo na základe vami udeleného súhlasu, a to na účely ako je posielanie ponúk, informácie o službách emailom a spravovanie spoločnej komunikácie.

Súhlas je možné kedykoľvek odvoľať; Vašu žiadosť o odvolanie pošlite na e-mailovú adresu: maria.botanska@mbbm.sk  alebo na adresu sídla spoločnosti: MB Brand Management s.r.o, Ružová dolina 7, 821 08 Bratislava. Rovnako na týchto adresách môžete získať odpovede na vaše otázky. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje z našej databázy vymazané.

V prípade spolupráce s tretími stranami (spracovanie účtovníctva a iné administratívne úkony) sú tieto tretie strany zmluvne viazané mlčanlivosťou.

Kompletná špecifikácia podmienok

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (GDPR).

Správca

Správcom je spoločnosť  MB Brand Management s.r.o. Ružová dolina 7, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 47545062, DIČ: 2023949763, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo 94794/B , zastúpená konateľkou: Ing. Mária Boťanská.

Osobné údaje spracováva ako správca, čo znamená že určuje, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a zároveň vyberá prípadných ďalších spracovávateľov a externých dodávateľov služieb, ktorí so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje pre informácie v súvislosti  so spracovávaním osobných údajov sú: email: maria.botanska@mbbm.sk a telefón 0902920929, na ktoré sa môžete kedykoľvek v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 17,00  obrátiť.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

– budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnení zmluvy, zákonnej povinnosti, alebo udeleného súhlasu,

– plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

– umožníme a budeme vás podporovať pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa fakturačná a dodacia, telefónne číslo, e-mail nevyhnutne potrebujeme pre plnenie zmluvy (odoslanie zálohovej faktúry a daňového dokladu, zaslanie potvrdenia o objednávke, komunikácia s vami ohľadom objednávky a poskytnutí / realizácie služby). V kontaktných formulároch potrebujeme tel. číslo a e-mail na spätné kontaktovanie potenciálneho zákazníka.

Vedenie účtovníctva

Vaše osobné údaje sú potrebné k  zákonným povinnostiam pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
Vaše objednávky a faktúry sú spracovávané v systéme FAPI, ktoré prevádzkuje  Smart Selling a.s. a evidenciu a zúčtovanie dokladov v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmu vykonáva spoločnosť Adimar s.r.o,  Komárnická 44, Bratislava 821 02 .

Marketing – zasielanie e-mailov, SMS, online chat

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte na webe a v e-maili, kedy najčastejšie otvárate e-maily využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste našim zákazníkom, posielame vám správy iba na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať odhlásením sa kliknutím na odhlásiť, v pätičke v každom zaslanom e-maili.
Pre automatizáciu emailov využívame služby systému Smart emailing, ktoré prevádzkuje SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno.

Pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb, alebo využiť e-mailovú a IP adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je samozrejme možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technologického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu, alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy

Iba na základe Vášho súhlasu môžem využiť Vaše fotografie, referencie, spätné väzby a iné podobné informácie, a to do doby, kým súhlas sám neodvoláte.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu zákonom stanovených premlčaných lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Facebook – https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav

Poskytovatelia služieb:

MB Brand Managemet s,r.o., Ružová dolina 7, 821 07 Bratislava – www.mbbm.sk

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno

Adimar s.r.o,  Komárnická 44, Bratislava 821 02

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, alebo sprostredkovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. V prípade rozšírenia sprostredkovateľov a dodávateľov služieb budú automaticky uverejnení v tejto sekcii obchodných podmienok.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte mnoho práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu maria.botanska@mbbm.sk.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám v lehote 10 dní predložíme, aké Vaše osobné údaje spracovávame a ich dôvod

Ak sú Vaše osobné údaje neaktuálne, alebo príde k akejkoľvek zmene, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že ich spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje zobrať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 10 dní.

Právo na výmaz. Vašim ďalším právom je právo na výmaz. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak budete najprv o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli napraviť  prípadné neúmyselné pochybenia.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami Vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich iba na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši pracovníci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa  25.5.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Smernice GDPR pre našu spoločnosť vypracovala spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice

MENU