MENU

Manažérske školenia

školenie firemná kultúra

Kreatívne techniky vedenia tímu

Jednou zo základných funkcií manažmentu je vedenie ľudí. Viesť a motivovať tím ľudí si vyžaduje určité znalosti a zručnosti, od ktorých sa ďalej odrážajú dosahované výsledky a ciele tímu. Využívanie kreatívnych techník v procese rozhodovania a vedenia ľudí vytvára vhodné podmienky na rozvíjanie nových nápadov. Tvorivé prostredie má pozitívny vplyv na rozvoj potenciálu manažéra a […]

Vplyv pozitívneho myslenia na efektivitu a firemnú kultúru

Úspech firmy a jednotlivca závisí od spôsobu MYSLENIA Hovorí sa, že všetko je v hlave. Tam problém vzniká, tam musí aj skončiť, pochopením a následným vyriešením problému. V hlave prebieha MYSLENIE. Čo o ňom vieme? MYSLENIE človeka ovplyvňuje jeho EMÓCIE. EMÓCIE ovplyvňujú ATMOSFÉRU na pracovisku. Súvisí to so STRESOM, ÚNAVOU alebo ENERGIOU, VÝKONOM jednotlivca ako aj tímu a celkovou SPOKOJNOSŤOU, ktorá […]

Manažér v roli kouča

Manažér v roli kouča

Interaktívny  tréningový program, ktorý vychádza z prirodzeného spôsobu komunikácie, založenom na správnom prístupe k druhému. Súčasné trendy riadenia očakávajú od manažérov vysokú mieru empatie a motivácie. Ak chce manažér dosiahnuť zmenu  v správaní alebo konaní svojich podriadenými, mal by ich viesť tak, že na danú vec prídu sami. Úlohou manažéra je povzbudzovať svojich ľudí, aby riešenia a rozhodnutia […]

EQ vs IQ v riadení ľudí

Emocionálna inteligencia je definovaná ako zručnosť rozpoznať vlastné pocity a pocity iných ľudí. Uvedomenie si svojich pocitov a schopnosť vcítiť sa do pocitov iných ľudí pomáha zlepšovať medziľudské vzťahy a tím aj celkovú atmosféru. Prispieva k väčšej harmónii a redukcii emočne vypätých situácii na pracovisku. Zároveň nám umožňuje motivovať samého seba a zvládať vlastné emócie vo vypätých situáciách. Spokojnosť, […]

Ako cielene motivovať generáciu X aj Millenials.

Pálčivou témou, o ktorej sa dnes hovorí je  generácia Millenials. Je aktívna, dynamická, digitálna  a prináša nové nápady a inovácie do firiem, ale potrebuje nové výzvy a inú komunikáciu. Naopak, generácia X a čiastočne aj Silver má bohaté skúsenosti, ale zaostáva v tom, ako aplikovať v praxi digitálne nástroje a má svoje stereotypy. Cieľom školenia je spájať generácie a učiť sa vzájomnej komunikácií, empatii a spolupráci.

školenie marketing v HR

Marketing v HR

Školenie marketing v HR je určené pre všetkých, ktorí pracujú v oblasti ľudských zdrojov. Marketing je o budovaní značky, ktorého súčasťou je image, reputácia, dôveryhodnosť. Platí to rovnako v spotrebiteľskom marketingu aj personálnom marketingu. V dnešnej dobe sa neustále hovorí o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, o nízkej motivácií zamestnancov, o prilákaní talentov alebo zvyšovaní lojality. Práve na prilákanie talentov, zvyšovanie lojality ako aj cielenej motivácií zamestnancov je potrebné vniesť marketing aj do oblasti ľudských zdrojov.

Worklife balance

V dnešnej dobe sme zahltení množstvom informácií a povinnosťami. Vďaka nových technológiám sme dostupní 24/7. Často sa preto cítime unavení, preťažení či pod tlakom a chýba nám energia v súkromnom živote. Nedostatok času na seba a svoje záujmy má však z dlhodobého hľadiska negatívny dopad aj na náš pracovný výkon. Cieľom školenia je naučiť sa stanovovať svoje priority a zadeliť si čas medzi pracovný a osobný život, aplikovať pozitívnejší prístup k životu a tak predchádzať následkom stresu.

Ako podporovať tímovú prácu

Individualizmus vs. tímová práca. Sme ľudia a každý z nás je iná osobnosť. To, či sme vrodení individualisti alebo uprednostňujeme spoluprácu v kolektíve máme čiastočne v sebe a v našich génoch. Niektoré pracovné pozície vyžadujú práve veľkú mieru individualizmu, väčšina ale potrebuje tímových hráčov. Cieľom školenia je zlepšiť medziľudské vzťahy na pracovisku a motivovať účastníkov hľadať riešenia ako zlepšiť tímovú prácu.

Školenia – Obchod a marketing

Manažérske školenia

Školenia- Firemná kultúra

MENU